KROATISCH

 

 

Nomen

Imenice

Hrvatski jezik ima sedam padeža

Nominativ tko? što?  
Genitiv koga? čega? čiji? odakle?
Dativ komu? čemu? kamo?
Akuzativ koga? što? kamo? kada?
Vokativ oj!    
Lokativ o komu? o čemu? gdje?
Instrumental (s) kim? (s) čim?  
       

Deklinacija imenica

  muški rod ženski rod sridnji rod
  jednina množina jednina množina jednina množina
N -Ø -i -a -e -e/-o -a
G -a -a -e -a -a -a
D -u -ima -i -ama -u -ima
A

-a

-Ø (neživo)

-e -u -e -e/-o -a
V -e/-u -i -e/-o -e -e/-o -a
L -u -ima -i -ama -u -ima
I

-em/-om

-ima -om -ama -em/-om -ima

Imenice muškoga roda

Imena na -o, -e: Marko, Ivo, Franjo

na -a: sluga, pismonoša

strane riječi na -o, -e, -i, -u: auto, radio, žiri

k,g,h ispred e u Vsg prelazi u č, ž, š: duh - duše

Instrumental iza palatala č, ć, š, dž, đ, ž, j, lj, nj, št, žd (r, c) + -em: nožem, mišem

Većina jednosložnih i neke dvosložne imenice imaju dugu množinu -ovi, -evi:

miševi, tečajevi

Množina od riječi čovjek - ljudi.

 

Imenice ženskoga roda

a) na -a, -ica: žena, učiteljica

b) na suglasnik: peć, krv

c) na -ost: mladost, radost

d) na -o: misao

Imenice koje su nastale od posvojnog pridjeva s nastavkom -ska imaju u Dsg

i Lsg -oj: Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj

U Dsg i Lsg imenice s k,g,h sibilariziraju: majci, bajci

Kod mnoštva imenica se provodi se sibilarizacija: baki, seki, mački, maski

Gpl na -u tvore samo tri imenice: nogu, ruku, slugu

 

Imenice srednjega roda

Iza tvrde osnove slijedi nastavak -o: selo, a iza meke osnove nastavak -e: sunce

Kao polje mijenjaju se

     glagolske imenice: pjevanje, igranje, kupanje

     zbirne imenice: cvijeće, lišće, piće, grožđe

Imenice s dva suglasnika na kraju osnove imaju u Gpl nepostojano a:

pismo-pisama, stablo-stabala, jutro-jutara

Kao pleme (pleme, plemena, plemenu, pleme, pleme, plemenu, plemenom) mijenjaju se

sve imenice srednjega roda na -me: ime, vrijeme, prezime, ...